Spa tại nhà

Gói tinh khiết

Số liệu pháp: 3 / Thời gian: 90 phút / Giá ưu đãi chỉ : 560.000đ

Gói phục hồi

Số liệu pháp: 2 / Thời gian: 90 phút / Giá ưu đãi chỉ : 480.000đ

Gói thải độc

Số liệu pháp: 2 / Thời gian: 90 phút / Giá ưu đãi chỉ : 440.000đ

Gói tái tạo

Số liệu pháp: 2 / Thời gian: 90 phút / Giá ưu đãi chỉ : 660.000đ

Gói rạng rỡ

Số liệu pháp: 3 / Thời gian: 150 phút / Giá ưu đãi chỉ : 860.000đ