Chăm sóc sau sinh

Da sáng dáng xinh sau sinh

Số buổi chăm sóc: 10, 15 hoặc 20 / Số liệu pháp: 14 / Thời gian: 85 - 110 phút / Giá 1 buổi: 590.000đ

Eo thon dáng gọn sau sinh

Số buổi chăm sóc: 10 hoặc 15 buổi / Số liệu pháp: 5 / Thời gian: 65 - 70 phút / Giá 1 buổi: từ 390.000đ